Watani Magazine Issue # 71

QÉéædGh Oô≤dG áfƒ∏e …OÓH »à£°ûfCGh »JGQÉjR »àMôa »JOƒ°ûfCG »à«H Éj »à«M Éj ‹É```°ùàdG »æª∏©j »YGh πØW á«æeCG ≥«≤– »æWh ‘ »ÑgGƒe ìÉéædG º∏©J »∏jRGÈdG hódÉfhQ Éfôîa ÉæKGôJ iƒ∏◊G áYÉæ°U ∫ƒ≤J á°üM ÉeÉe 04 10 12 16 18 20 22 28 30 32 34 38 40 42 48 52 54 56 58 á``Ä«gh áë°üdGIQGRhh º``«∏©àdGh á``«HÎdG IQGRƒ``d ô```µ°ûdÉH Ωó``≤àf .π`````ª©dG RÉ`````‚EG ‘ º¡àªgÉ°ùŸ QÉ`````KB’Gh á``aÉ≤ã∏d øjô```ëÑdG G k ô``````µ°T k ô``````µ°T k ájô¡°T á∏› á«∏NGódG IQGRh øY Qó°üJ 2384 - 4728 :π«é°ùàdG ºbQ ≈``æ©J ∫É`````ØWCÓd ájô`````````¡°T á``∏› IQGOE’G -á«∏NGódG IQGRh øY Qó°üJ ,á«YƒàdGh áaÉ≤ãdÉH .øjôëÑdG á``````µ∏‡ ,á«æeC’G áaÉ≤ãdGh ΩÓYEÓd áeÉ©dG √òg ™ÑW IOÉYEG hCG π≤f ™æÁ .áXƒØ ¥ƒ≤◊G ™«ªL …CÉ``H hCG ∫É```µ°TC’G øe πµ°T …CÉH Ék«∏c hCG Ék«FõL á∏éŸG Ée πc ï°ùfh òNCG ºàj ¿CG ≈∏Y ,π``FÉ°SƒdG ø```e á````∏«°Sh .ó«Øe ƒg ∞«dCÉàdG ¥ƒ≤M 2014 ôjôëàdG Iô°SCG ¬æjO øH óªøH óª󫪩dG ΩÉ©dG ±Gô°T’G »°SÉ«dG øªMôdGóÑY áæ«eCG - áLÉÿG ˆGóÑY óæg ôjôëàdG ájQÉJôµ°S ≈°SƒŸG OƒªIQÉ°S êGôNE’Gh Ωƒ°SôdG ≈∏Y ±ô°ûŸG OƒªëŸG OƒªOƒ‚ êGôNE’G óYÉ°ùe 999 Ü.¢U áaÉ≤ãdGh ΩÓYEÓd áeÉ©dG IQGOE’G á«∏NGódG IQGRh -á«æeC’G øjôëÑdG áµ∏‡ - áeÉæŸG ∞°Sƒj äGôeɨe ÒN πYÉa ôîàaGh »æjôëH # 2020 »éjôN ºμàeóN ‘ øëf 999 á«YGöûdG IôFÉ£dG óæg äÉ«eƒj á«Ø«°üdG á∏£©dG »JÉ«M »àë°U ⋲ë°V’G ó«Y ‘ Éæàë°U äÉbGöTEG Ö©°ûdG áeóN ‘ áWöûdG ∑QÉÑe IòNƒædG äÉjÉμM á«H á«◊G É k©e ¿GƒdC’Gh π∏ŸG »JOÉÑY ‘ »àMGQ áaôY Ωƒjh ⋲ë°V’G ó«Y watani@policemc.gov.bh »æWh á∏› 17571240 watanimoi

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIwNTU=